Folkeforbundet

Folkeforbundet. Nasjonenes Forbund, eng. League of Nations, fr. Société des Nations, den første verdensomfattende sammenslutning av stater med formål å trygge fred og sikkerhet og å utvikle samarbeidet mellom folkene. Folkeforbundet ble opprettet ved en forbundspakt inntatt i Versailles-traktaten 1919 og de andre fredstraktater med sentralmaktene, og oppløst i april 1946 etter opprettelsen av De forente nasjoner.

Alt kopiert fra: http://snl.no/Folkeforbundet

Innvirkning på verdenspolitikken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License